RUOŠDAMI savo būsimą pirmoką sėkmingam mokymuisi pasinaudokite patarimais Logopedai.lt >>
Vienas iš jų - Katinienė V .Mamos mokykla. Kaunas, 2018, (Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos logopedė ekspertė)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiuo aprašu reglamentuojama asmenų priėmimo mokytis į Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos (toliau – gimnazija) pirmąsias pradinio ugdymo klases tvarka.

2. Priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnis, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2018 m. kovo 13 d. Nr. V-242), Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-751, gimnazijos įstatai.

II. PRIĖMIMAS MOKYTIS

3.  Į gimnaziją mokytis bus priimami asmenys iš šeimų, kurios siekia vertybinio katalikiško ugdymo.

​ 4. Priėmimą vykdo gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija.

5. Klases formuoja administracija.

6. Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, gimnazija rengia dviejų etapų konkursą:

          6.1. Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas;

          6.2. Pokalbis su Priėmimo komisija.

​​7. este bus vertinami šie vaiko gebėjimai: neverbalinis samprotavimas, girdimasis suvokimas, smulkioji motorika, žodynas.

8. Stojančiųjų darbai koduojami.

9. Gerbiant asmens privatumą, su priėmimu susijusi informacija siunčiama asmeniškai el. paštu. Bendrųjų gebėjimų vertinimo testo rezultatai nekomentuojami, testas nerodomas, nekopijuojamas ir neišduodamas. Informacija apie stojimo rezultatus telefonu neteikiama.

10. Per priėmimą vertinama:

Kriterijai

Taškai

​10.1.  Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas

iki 50

10.2. Pokalbis su Priėmimo komisija

iki 20

10.3. Kunigo – kapeliono rekomendacija (Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija)

Iki 10

​10.4. Našlaičiai, netekę vieno arba abiejų tėvų (pristatoma pažyma)

3

 ​10.5.Vaikai iš daugiavaikių šeimų (pristatoma pažyma)

3

  10.6. Brolis ar sesuo mokosi ar baigė Kauno Jono Pauliaus II gimnaziją

               4

1​1. Dvidešimčiai kandidatų, kurie surinko daugiausiai taškų, gali būti suteikta galimybė pasirinkti mokytoją.

12. 10 kandidatų ir gimnazijos mokytojų bei darbuotojų vaikai gali būti priimti į gimnaziją administracijos sprendimu.

 13. Informacija apie asmenų priėmimą mokytis į pirmąsias klases pagal pradinio ugdymo programą sekantiems mokslo metams skelbiama www.jp2gimnazija.lt  

ASMENŲ PRIĖMIMO MOKYTIS Į PIRMĄSIAS KLASES​
PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ 2019-2020 MOKSLO METAMS VYKDYMAS

1

Kandidatų registracija internetu 

Nuo gruodžio 1 d. 
iki vasario 24 d. imtinai.

​Prašymą internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai) internetu.

Progress Bar

2

Kunigo - kapeliono rekomendacija 
(privaloma)

Nuo gruodžio 1 d. iki kovo 8 d​.

Rekomendaciją galite gauti Šv. Jono Pauliaus II parapijos raštinėje, Baltų pr. 44B; (informacija tel. 867388552). Atvykstant su savimi turėti  vaiko Krikšto pažymėjimą ir gimimo liudijimą; 

Rekomendaciją pristatyti
iki kovo 9 d.

​3

Atvirų durų diena

Vasario 2 d. 12.00 val.

​(Baltų pr. 103, aktų salė.)

​4

Stojimo mokestis *

Iki vasario 28 d.


Už testo rengimą, vertinimą ir kanceliarines išlaidas renkama 10 EUR (dešimt eurų) įmoka. Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą:
Nr. LT504010051001758203,
AB DNB bankas,
banko kodas 40100.


Būtina nurodyti mokėjimo paskirtį:

„Už stojimą į 1 klasę. Mokinio vardas, pavardė“.


Pavedimo kopiją siųsti  el. paštu: 
kjp2g.priemimas@gmail.com 

​5

Kandidato kodas

Per 2–3 darbo dienas.​

Kodas, gavus Stojimo mokestį (pavedimo kopiją), suteikiamas kiekvienam kandidatui ir siunčiamas el. paštu, nurodytu registruojantis.

​​6

​Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas.
Pristatomi dokumentai

Kovo 9 d. 10 val.​
(Testo trukmė – 1 val. su 15 min. pertrauka)

Kovo 9 d. 9.30 – 12.00
(atvykstant į testą)

Turėti  suteiktą REGISTRACIJOS KODĄ.

Į testą atvykti 15 min. anksčiau.


Gimnazijos direktorės pavaduotojai pradiniam ugdymui  Renatai Baršukaitienei (Baltų pr. 123) pristatomi :

  • pažyma, jei vaikas našlaitis;
  • pažyma, jei vaikas iš daugiavaikės šeimos;
  •  Kunigo - kapeliono rekomendacija.

​​​7

Kvietimas į pokalbį

Iki kovo 24 d. 18 val.


​ Į pokalbį kvietimas siunčiamas asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis.


​8

Pokalbis su Priėmimo komisija

Balandžio 1, 2, 3, 4 dienomis.  

​​9

Duomenų apie įstojimą skelbimas

Iki balandžio 21 val.

Informacija teikiama asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis.

​​​10

Įstojusieji moka pradinį I-ojo pusmečio mokestį **

​​​​Iki balandžio 30 d. 23.00 val.

Įstojusieji moka nemažiau kaip pusę metinio mokesčio už mokslą (​50 EUR (​penkiasdešimt eurų)). Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą:
LT554010051001758210, 
AB DNB bankas,
banko kodas 40100,
įmonės kodas 302868589.


Būtina nurodyti  mokėjimo paskirtį: „Mokestis už mokslą. I pusmetis. Būsimas pirmokas. Vardas, pavardė.


Pavedimo kopiją atsiųsti į el.paštą: kjp2g.priemimas@gmail.com arba pristatyti atvykus pasirašyti sutartį.

​11

Pasirašomos sutartys

Gegužės 7-10 d. 

nuo 8.00 iki 11.00 val.

nuo 13.00 iki 15.30 val.


Sutartys pasirašomos su įstojusių mokinių tėvais (globėjais) Baltų pr. 123, 101 kab. Asmenys, nesutvarkę dokumentų iki nurodytos datos, be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo, į laisvą vietą priimamas kitas kandidatas pagal sąrašą.

Atvykus pasirašyti sutartį pristatyti šiuos dokumentus:

  • prašymą;
  • užpildytą sutartį (2 egz.);
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • dvi nuotraukas (2,5x3,5);
  •  sveikatos pažymą (jei turite). Sveikatos pažymą būtina  pristatyti iki rugsėjo 1 d.

​12

​Klasių sąrašų skelbimas.
Pamokėlės būsimiems pirmokams.

Birželio 11 d.
nuo 9.30 iki 11.30 val.

Reikia turėti:

  • Pieštuką, trintuką, spalvotus pieštukus

ELEKTRONINIO PRA​ŠYMO PATEIKIMO PABAIGA

75
D​.
00
​V​al.
41
Min​.
10
Se​k​.

Renata Baršukaitienė

​Jei norite gauti papildomos informacijos,
prašome kreiptis el. ​paštu:
​pradine@jp2gimnazija.kaunas.lm.lt

kjp2g.priemimas@gmail.com

Vytautas Juknevičius​
administratorius.

* neįstojus arba neatvykus į bendrųjų gebėjimų vertinimo testą stojimo į 1-ą klasę mokestis negrąžinamas.


** pasirinkus kitą mokymo įstaigą pradinis I - ojo pusmečio mokestis už mokslą negrąžinamas.


​Adresas:  101 kab​., Baltų pr. 123, Kaunas

​© 2018 Build with Thrive Architect. Vytautas J​

.

undefined