PATVIRTINTA
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos
Direktoriaus Ramutės Latvelienės
2019 m. sausio 18d. įsakymu Nr. V-....

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO 2019 M. Į 5 (9, 11) KLASES
TVARKA

I. Bendroji dalis

  1. Į Kauno Jono Pauliaus II gimnaziją (toliau – KJPIIG) mokytis bus priimami mokiniai iš šeimų, kurios siekia visuminio katalikiško ugdymo.
  2. Klases formuoja administracija.
  3. Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJPIIG rengia dviejų etapų konkursą:

      3.1. patikra - 4 klasės nacionalinis pasiekimų patikrinimo testas, 8 klasės baigimo pažymėjimas, 10 klasės PUP egzaminai (atlieka savo mokykloje);
​     3.2.  pokalbis su Priėmimo komisija.

4. Gerbiant asmens privatumą, rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu.
5. Informacija apie stojimo rezultatus telefonu neteikiama ir nekomentuojama.
6. Per priėmimą vertinama:

​​​​​​​​Kriterijai

Taškai

 6.1. 4 klasės nacionalinis pasiekimų patikrinimo testas, 8 klasės baigimo pažymėjimas, 10 klasės PUP egzamino rezultatai.

iki 100

6.2. Pokalbis su Priėmimo komisija.

iki 30

6.3. Našlaičiai, netekę vieno arba abiejų tėvų (pristatoma pažyma).

1

6.4. Vaikai iš daugiavaikių šeimų (pristatoma pažyma).

1

6.5. Brolis ar sesuo gerai mokosi ar baigė KJPIIG / alumnų, aktyviai bendradarbiaujančių su KJPIIG, vaikai.

1

7. Gimnazijos steigėjo sprendimu gali būti priimta 10 rėmėjų ir bendradarbių vaikų. Rėmėjai – asmenys, remiantys gimnaziją ir informavę direktorių apie pageidavimą įtraukti į rėmėjų sąrašą iki prašymų priėmimo pabaigos. Rėmėjų, bendradarbių sąrašą sudaro gimnazijos direktorius drauge su savininku.

8. Steigėjui pritarus, priėmimo komisija po pokalbio gali nuspręsti nepriimti kandidato į KJPGII.

9. Informacija teikiama www.jp2gimnazija.lt, tel. (8-37) 37 75 83, el. paštu kjp2g.priemimas@gmail.com arba Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje, Baltų pr. 103.

II. Organizacinė dalis

Priėmimo vykdymo etapai:

Etapai

Datos ir laikas

Pastabos

1. Atvirų durų diena 5 kl.

Kovo 2 d. 11 val.

Pristatoma KJPG ir priėmimo tvarka. Baltų pr. 103, aktų salė.

2. Kandidatų registracija internetu 5 kl.

Nuo sausio 22d. iki gegužės 3 d.

Prašymą tik internetu   pateikia mokinio tėvai (globėjai). (spausti čia >>)

3. Gimnazijos kapeliono rekomendacija (būtina) 5 kl., 9 kl., 11 kl.

Iki gegužės 15 d. (atsinešti į pokalbį)

Gimnazijos kapeliono rekomendacija būtina tiems, kurie ateina iš kitų mokyklų.
Kreiptis į parapijos raštinę (Baltų pr. 44B; tel. 8 673 88552), su savimi atsinešti vaiko Krikšto pažymėjimą ir gimimo liudijimą.

4. Pokalbis su priėmimo komisija 5 kl.,
(9 kl., 11 kl.)

Gegužės 28-31 dienomis, 800 – 1300 val.
(Birželio 21d.)

Pokalbis vyks direktoriaus kabinete
Į pokalbį būtina atsinešti:  
4 klasės nacionalinio pasiekimų patikrinimo testą, 8 klasės baigimo pažymėjimą, 10kl. baigimo pažymėjimą;
gimnazijos kapeliono rekomendaciją.
 Ir, jei turite, šiuos dokumentus:
pažymą, jei vaikas našlaitis;
pažymą, jei vaikas iš daugiavaikės šeimos;
jei brolis ar sesuo gerai mokosi ar baigė KJP2G.

5. Skelbiami duomenys apie įstojimą / neįstojimą 5 kl., (9 kl., 11 kl..)

Iki birželio 7 d. 17 val.
(Birželio 27d.)

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis.

6. Įstojusieji moka pradinį I-ojo pusmečio mokestį 5 kl.,
 (9 kl., 11 kl.)

Iki birželio 14 d. iki 1530 val.
(Birželio 27d.)

Įstojusieji moka ne mažiau kaip pusę atlygio už mokslą. Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą:
LT55 4010 0510 0175 8210,
AB DNB bankas,
banko kodas 40100,
įm. kodas 302868589.
Būtina nurodyti mokėjimo paskirtį:
„BŪSIMAS PENKTOKAS (DEVINTOKAS, VIENUOLIKTOKAS). Mokestis už mokslą. I pusmetis, vaiko VARDAS ir PAVARDĖ.*
Mokėjimo pavedimą atlikti ne vėliau kaip parą prieš pasirašant sutartį.

 7. Pasirašomos sutartys 5 kl.
(9 kl., 11 kl.)

Birželio 10 - 14 d.
nuo 900 iki 1530 val.
(Birželio 27d.)

Pasirašomos sutartys su konkursą laimėjusiais ir įvykdžiusiais 14.6 punktą mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Asmenys, nesutvarkę dokumentų iki numatytos datos, be perspėjimo išbraukiami iš įstojusiųjų sąrašo, į laisvą vietą priimamas kitas mokinys pagal sąrašą. Sutartys pasirašomos:
Baltų pr. 103, direktoriaus pavaduotojos Giedrės Mazurkevičienės kabinete (Nr. 104), 9,11 kl. – dir. pav. ugdymui M.Šalčiuvienės kabinete.
Pasirašydami sutartį pristato:
mokinio asmens bylos kopiją (jeigu mokykla formuoja);
sveikatos pažymėjimą 027-1/A;
dvi nuotraukas (2,5x3,5 ir 3,5x4,5);
gimimo liudijimo kopiją;
paso kopiją (jei išduotas pasas)
pradinio (pagrindinio) ugdymo baigimo pažymėjimą.

*Pasirinkus kitą mokymo įstaigą arba pakeitus gyvenamąją vietą mokestis už mokslą I pusmetį negrąžinamas.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Giedrė Mazurkevičienė

kuruoja 5-8 klases

Tel. ​+370 37 37 80 54


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Marija Šalčiuvienė

kuruoja I - IV
gimnaz​in​es kl​as​es

 Tel. +370 682 15417​


Copyright Text and Footer Links