Logopedo pagalba

Rasa Benešiūnienė

 • PIRMADIENIS
  11.00 – 14.30
 • ANTRADIENIS
  10.00-14.30
 • TREČIADIENIS
  11.00 – 14.30
 • KETVIRTADIENIS
  10.00-14.30
 • PENKTADIENIS
  11.00 – 14.30
Kabinetas Nr. 125,
Baltų pr. 103

Birutė Globienė

 • PIRMADIENIS
  12.00 - 17.00
 • ANTRADIENIS
  12.00 - 17.00
 • TREČIADIENIS
  12.00 - 17.00
 • KETVIRTADIENIS
  12.00 - 17.00
 • PENKTADIENIS
  12.00 - 17.00
Kabinetas Nr. 111,
Baltų pr. 123

Logopedas mokykloje:

 • Vertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos vaiko gerovės komisijai.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Pradeda taisyti komunikacijos sutrikimus bet kuriuo mokslo metų laiku.
 • Teikia korekcinę logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Komplektuoja mokinių grupes su fonetiniais, fonologiniais kalbos sutrikimais, nežymiu kalbos neišsivystymu, rašomosios kalbos sutrikimais, intelekto sutrikimais iš įvairių klasių.
 • Mokinius, kuriems ištaisytas komunikacijos sutrikimas, išbraukia iš aktyviai lankančių sąrašų, bet dar stebėti 2 – 3 mėnesius.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, pritaikytas ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA