GIMNAZIJOS VIZIJA

Jono Pauliaus II gimnazija –šiuolaikiška, nuolat besimokanti bendruomenė , puoselėjanti krikščioniškąsias vertybes, demokratiška, atvira kaitai, inovatyvi, siekianti aukštos ugdymo/si kokybės.

GIMNAZIJOS MISIJA

Gimnazijos paskirtis – teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, puoselėti katalikiškomis vertybėmis grindžiamą bendravimą, ugdyti dvasingą, šiuolaikišką, pilietišką asmenybę stiprinant gamtos ir tiksliųjų mokslų inovatyvų mokymą.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Darniai funkcionuojanti veiklaus tikėjimo bendruomenė, kurioje bendražmogiškas, kultūrinis ir krikščioniškasis ugdymas papildo vienas kitą. Savo veiklą gimnazija organizuoja remdamasi katalikiškomis nuostatomis ir vertybėmis. Skelbdama Evangeliją ir skatindama socialinį teisingumą bei lygias galimybes, gimnazija seka Visuotinės Bažnyčios misija, pasižymi kūrybinga ateitininkų veikla, etnokultūrinio bei kraštotyrinio darbo tradicijomis, tautiškumo ir patriotiškumo ugdymu, įvairiais religiniais ir sielovadiniais renginiais. Bendruomenės nariai prisiima atsakomybę už tikslų įgyvendinimą bei katalikiškos gimnazijos įvaizdį. Jos veikloje atsispindi vertybiniai principai: teisingumas, lygybė, atjauta, gailestis, rūpestis žmogumi.

STRATEGINIAI GIMNAZIJOS TIKSLAI

  1. Tobulinti vertybinio ir dvasinio ugdymo sistemą, stiprinančią ir įtraukiančią visą bendruomenę.
  2. Efektyvinti ugdymo(si) kokybę, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, stiprinant gamtos mokslų ir IT įnovatyvų mokymą.
  3. Panaudojant 2%, atlygio už ugdymą ir aplinkos (ES, projektų, savivaldybės, VIP ir kt.) lėšas, atnaujinti ir modernizuoti mokymosi aplinkas, turtinant kabinetus šiuolaikiškomis mokymo/-si priemonėmis.
  4. Siekiant aukštesnės darbo kokybės, tobulinti vadovavimo ir skatinimo modelį, orientuotą į mokytoją, kaip aktyvų vietinės krikščioniškos bendruomenės narį, gebantį palaikyti dialogą tarp tikėjimo, kultūros ir gyvenimo.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas