„I'm happy with myself“

ERASMUS+ project “I am happy with myself”

Dalyvauja 5 šalys – Turkija, Belgija, Vokietija, Lietuva, Rumunija.

Tikslas – skatinti vyrų ir moterų lygybę, lygiavertį bei lygiateisį bendravimą, bendradarbiavimą bei indėlį visose sferose bei veiklose.

Net ir labiausiai išsivysčiusiose Europos šalyse vis dar egzistuoja stereotipinė nuomonė, jog moterys geba ir gali mažiau negu vyrai. Todėl projekto metu dėmesys buvo skiriamas panaikinti stereotipus, kurie riboja berniukų ir mergaičių (vyrų ir moterų) gebėjimus bei galimybes moksle, profesijos pasirinkime, karjeros siekime.

5 countries are participating - Turkey, Belgium, Germany, Lithuania, and Romania.

The aim of the project is to promote equality between men and women in all activities.

Even in the most developed European countries, there is still a stereotype that women are able to do and achieve less than men. Therefore, the project focuses on eliminating stereotypes that limit the abilities and opportunities of boys and girls (men and women) in science, jobs, career choice, and career development.

Remiantis šalių, kuriose yra projekte dalyvaujančios mokyklos, situacija, buvo planuojamos ir vizitų metu pristatytos veiklos. Turkijoje mokiniai susipažino kaip moterys yra skatinamos būti daugiau negu namų šeimininkėmis, užsiimti enterpreneriška veikla, steigti kooperatyvus. Belgijos tema buvo moterų veikla karo bei taikos metu, jų įsitraukimas bei pagalba I-ojo pasaulinio karo metu bei šiuo laikotarpiu, savanoriaujant ir padedant žmonėms, ypatingai moterims, tokiose šalyse kaip Afrika. Vizito Vokietijoje metu buvo akcentuojamas moterų siekių apribojimas jų darbinėje, profesinėje aplinkoje. Lietuvoje, remiantis tyrimų duomenimis, moterų dirbančių mokslo srityse procentas yra didesnis negu vyrų ir tuo ji išsiskiria kitų Europos šalių tarpe. Todėl vizito mūsų gimnazijoje metu veiklos buvo orientuotos į šį faktą.

Based on the situation in the countries where the participating schools are located, activities were planned and presented during the visits. In Turkey, students have become acquainted with how women are encouraged to be more than housewives, to engage in entrepreneurial activities, and to set up cooperatives. The theme in Belgium was women's activities during war and peace, their involvement and assistance during World War I, and these days through volunteering and helping people, especially women, in countries such as Africa. The visit to Germany highlighted the limitation of women's aspirations in their work and professional environment. In Lithuania, according to research data, the percentage of women working in science is higher than that of men, which distinguishes it from other European countries. Therefore, during the visit to our gymnasium, the activities were focused on this fact.

Rumunijoje daug moterų dirba tose srityse, kurio paprastai yra apibūdinamos kaip „vyriški darbai“, todėl vizito Rumunijoje metu projekto dalyviai susipažino su tokia moterų patirtimi, sunkumais.

Projekte dalyvaujančios mokyklos vizitų jose metu pristatė veiklas atitinkančias moterų padėtį bei problemas jų šalyse. Buvo kviečiamos moterys, merginos pasidalinti gerąja patirtimi apie savo pasiekimus, daromos prezentacijos, rašomi rašiniai, imami interviu. Mokiniai lankė parodas, muziejus, įstaigas, vietas kuriose atsiskleidė moterų kaip visuomenės veikėjų, menininkių, taikdarių, mokslininkių, verslininkių gebėjimai ir veikla.

Dalyvavimas projekte ne tik suteikė žinių apie lyčių lygybės problemas, moterų teises bei dalyvavimą socialinėje, ekonominėje bei politinėje veiklose, bet ir praturtino mokinių akiratį, suteikė galimybę bendrauti su kitų šalių mokiniais, pamatyti kitas mokyklas, mokymosi stilius, panašumus bei skirtumus, susipažinti su kitų šalių kultūra.

 In Romania, many women work in areas that are commonly described as 'male jobs', so during the visit to Romania, the project participants became aware of the difficulties and experiences of women there.

During their visits, the participating schools presented activities relevant to the situation and problems of women in their countries. Women and girls were invited to share good practices about their achievements, presentations were made, essays were written and interviews were conducted. Pupils visited exhibitions, museums, and institutions, where the skills and activities of women as public figures, artists, peacekeepers, scientists and entrepreneurs were revealed.

Participation in the project not only provided knowledge about gender equality issues, women's rights and participation in social, economic as well as political activities, but also enriched students' horizons, provided an opportunity to interact with students from other countries, see other schools, learning styles, similarities and differences, become familiar with different cultures.

Visi projekto vizitai čia:

View all the project visits here:

 • 2022 06 16

  Kviečiame apsilankyti projekto "I AM HAPPY WITH MYSELF" pabaigos webinare ir kitose medijose.

  We invite you to visit the end webinar of the "I AM HAPPY WITH MYSELF" project and other media.

  Webinaro įrašas:

  Erasmus+ Project "I AM HAPPY WITH MYSELF" WEBINAR (recorded) 16 06 2022

   

  INSTAGRAM nuoroda

  FACEBOOK nuoroda

  --------------------------------------

  Removed from Twinning/Twin Space:

 • 2022 05 16

  2022 m. gegužės 9-13 d. tarptautinio Erasmus+ projekto „I am happy with myself“ grupė iš mūsų gimnazijos dalyvavo susitikime Rumunijoje Ploiesti mieste. Vizito tema „Moterų pasiekimai vyriškose profesijose“ (Female traces in male occupations). Susitiko projekto dalyviai iš Turkijos, Belgijos, Vokietijos, Lietuvos ir Rumunijos.

       Mūsų komandos grupę sudarė Ligita Sudmantaitė (IIIC), Kamilė Kairė (IIIA), Marija Sacevičiūtė (ID), Audronė Buškevičiūtė (ID), Augustas Žilys (ID), Gabija Genytė (ID), Augustas Lubys (IA), mokytoja Silvija Musiejienė, bibliotekininkė Lina Povilaitienė.

     Mokiniai dalyvavo įvairiose projekto veiklos, susipažino su mokykla, mokymosi sistema, Rumunijos kultūra, pristatinėjo savo šalies iškilias moteris, lankėsi universitete. Taip pat dalyviai turėjo galimybę bendrauti su  moterimis dėstytojomis, docentėmis, fakultetų vadovėmis. Lankėsi aerodrome, kur bendravo su moterimis, dirbančiomis pilotų darbą. Tarptautinėse komandose projekto dalyviai parengė įdomius bei kūrybiškus pristatymus apie moterų galimybes vis dar vyriškomis laikomose gyvenimo sferose. Susitikimo šeimininkai Rumunai surengė liaudies dainų bei šokių pasirodymus.

       Aplankėme nuostabią šiltų ir draugiškų žmonių šalį, matėme įspūdingus kalnus, su juose besislepiančiomis pilimis. Šeimininkai apgaubė mus rūpesčiu, o susitikimo dalyviai dalijosi žiniomis, patirtimis, kūrybiškumu ir širdžių šiluma. Užsimezgė daug draugysčių.

  On May 9-13, 2022 The group of the international Erasmus+ project "I am happy with myself" from our gymnasium participated in the meeting in Ploiesti, Romania. The theme of the visit is "Female traces in male occupations". Project participants from Turkey, Belgium, Germany, Lithuania and Romania met in Liceul Technologic “I May”

       Our team consisted of Ligita Sudmantaitė (IIIC), Kamilė Kairė (IIIA), Marija Sacevičiūtė (ID), Audronė Buškevičiūtė (ID), Augustas Žilys (ID), Gabija Genytė (ID), Augustas Lubys (IA), teacher Silvija Musiejienė, librarian Lina Povilaitienė.

     The students took part in various project activities, got to know the school, the education system, Romanian culture, presented prominent women of their country, and visited the university. The participants also had the opportunity to communicate with female lecturers, docents, heads of faculties. Visited the airfield, where she interacted with women working as pilots. In international teams, project participants prepared interesting and creative presentations about women's opportunities in areas of life that are still considered masculine. The hosts of the meeting, the Romanians, organized performances of folk songs and dances.

       We visited a wonderful country of warm and friendly people, we saw impressive mountains with castles hiding in them. The hosts surrounded us with care, and the participants of the meeting shared their knowledge, experience, creativity and the warmth of their hearts. Many friendships were made.

 • 2022 03 25

  2022m kovo 14-18 dienomis  gimnazijoje vyko tarptautinio Erasmus+ projekto vizitas. Lankėsi dalyviai iš Rumunijos, Turkijos, Belgijos bei Vokietijos. Projekto „I am happy with myself“ veiklų tema gimnazijoje - „Gender equality in Science. Women in Science“ („Moterys moksle“). Projekto dalyviai pristatinėjo savo šalis, mokyklas, žymias savo šalių mokslininkes, klausėsi mūsų šalies mokslininkių pasisakymų, ėmė interviu, rašė veiklų bei įspūdžių dienoraščius, lankėsi KTU, VU universitetuose. Buvo organizuotos ekskursijos po Kauną, Vilnių, Trakus. Daugumai dalyvaujančių mokinių bei mokytojų tai buvo pirmas kartas kai jie lankėsi Lietuvoje. Džiugu, jog šis pirmas apsilankymas buvo įspūdingas. Projekte dalyvaujantys gimnazijos mokiniai bei mokytojai - tikri savo šalies ambasadoriai. Daugelis projekte dalyvaujančių atvykusių mokinių gyveno šeimose. Dėkojame joms, nes tai buvo didelė parama sklandžiai projekto eigai.

  On March 14-18, 2022, the visit of the international Erasmus+ project took place at the gymnasium. There came students and teachers from Romania, Turkey, Belgium and Germany. The theme of the activities of the "I am happy with myself" project in the gymnasium is "Gender equality in Science. Women in Science”. The participants presented their countries, schools, famous female scientists of their countries, listened to the speeches of our country's scientists, took interviews, wrote diaries of activities and impressions, visited KTU, VU universities. Excursions to Kaunas, Vilnius, and Trakai were organized. For most of the participating students and teachers, it was the first time they visited Lithuania. High school students and teachers participating in the project are true ambassadors of their countries. Many of the incoming students participating in the project lived in families. The gymnasium’s community say great thanks to them as it was a great support for the smooth running of the project.

 • 2022 02 03

  2022m. sausio 23-29dd. gimnazijos mokiniai bei mokytojai vyko į tarptautinio Erasmus+ projekto „I Am Happy With Myself“ veiklas Vokietijoje, Diuseldorfe. Labai gaila, kad iš penkių turėjusių dalyvauti, dėl Covid atvejo galėjo išvykti tik viena gimnazistė – Astera Kader. Dėl Covid buvo nemažai iššukių, daug projekto veiklų buvo perkeltos iš mokyklos į viešbučio vestibiulį ar miesto eikštes. Nepaisant visko, projektinės veiklos buvo įvykdytos, aplankyta įdomių objektų. Džiaugiamės galėdami būti tikrais savo šalies , miesto bei gimnazijos ambasadoriais. Kovo 14-18 dienomis šio projekto tęsinys vyks mūsų gimnazijoje.

  On January 23-29, 2022 the students and teachers of the gymnasium went to the activities of the international Erasmus+ project "I Am Happy With Myself" in Düsseldorf, Germany. The visit’s theme – “The long way through the glass ceiling”.

  It is a pity of the five students who were supposed to participate, only one student - Astera Kader - could go due to the Covid case. Due to Covid, there were a lot of challenges, many project activities were moved from the school to the hotel lobby or city squares. Despite everything, the project activities were completed, and interesting objects were visited. We are happy to be real ambassadors of our country, city, and the gymnasium. On March 14-18, the continuation of this project will take place in our gymnasium.

 • 2020 03 20

  2020 m. kovo 7-14 dienomis penki mūsų gimnazijos mokiniai (Karina Voičenko, Ieva Češūnaitė, Deimilė Ramanauskaitė, Simas Matas Pakerys ir Lukas Grybas) ir du mokytojai (Giedrė Mazurkevičienė, Vilma Šidlauskienė) išvyko į antrąjį tarptautinio Erasmus+ projekto vizitą “I am happy with myself“ Belgijoje.

  Vizito tema buvo „Moterų teisės ir moters galia“. Jame pabrėžiamas moterų vaidmuo sunkiais laikotarpiais, pavyzdžiui, Pirmojo pasaulinio karo metu. Moterys visada buvo laikomos stipriomis šalininkėmis. Šiomis dienomis moterys aktyviai dalyvauja savanoriškoje veikloje visame pasaulyje, padėdami kitoms moterims, gyvenančioms atokiose pasaulio vietose, pavyzdžiui, Afrikoje

  Puikūs mainai, daug įspūdžių, įdomios veiklos ir naujos patirties. Vizito metu aplankėme St.Joseph Prizma College Campus College, dalyvavome užsiėmimuose. Taip pat mokiniai dirbo grupėse kartu su mokiniais iš kitų šalių, atlikdami projektines užduotis bei dalyvavo sporto varžybose. Vizito metu buvo surengtos ekskursijos į Gentą, Briugę, Iprą, aplankėme keletą muziejų.

  Gaila, kad dėl COVID-19 karantino neįvyko planuotas gegužės mėnesio apsilankymas mūsų mokykloje. Jis atidėtas ir, tikimės, bus sėkmingas ateinančiais mokslo metais.

  On March 7-14,2020  five students of our gymnasium (Karina Voičenko, Ieva Češūnaitė, Deimilė Ramanauskaitė, Simas Matas Pakerys and Lukas Grybas) and two teachers (Giedrė Mazurkevičienė, Vilma Šidlauskienė) went to the second visit of the international Erasmus+ project "I Am Happy With Myself" in Belgium.

  The visit’s theme was “Female rights and female power”. It emphasizes the role of women during hard periods like the Ist world war. Women had always been viewed as strong supporters. These days women take an active part in volunteering activities worldwide helping other women living in remote parts of the world like Africa

  Great exchange, lots of impressions, interesting activities, and new experiences. During the visit, we visited St.Joseph Prizma College Campus College, and participated in classes. Also, students worked in groups together with students from other countries performing project tasks as well as participating in sports competitions. During the visit, excursions were organized to Ghent, Bruges, and Ypres, we visited several museums.

  It is a pity that the planned May visit to our school did not take place due to the COVID-19 quarantine. It is postponed and will hopefully be successful in the coming school year.

 • 2019 11 10

  Įgyvendinant Erasmus+ tarptautinį projektą„I'm happy with myself“ mūsų gimnazijos II ir III klasių mokiniai ( Jonas Vilimaitis, Ugnė Merkelytė, Meda Adamonytė, Barbora Tamulytė, Adriana Tulauskaitė) ir mokytojai (A. Rumšas ir R. Svidinskaitė) nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 9 d. vieši Turkijoje Adanos mieste, Ramazan Atil Anadolu licėjuje.

  Mokiniai gyvena turkų šeimose, dalyvauja projekto veiklose, kurių metu lankosi moterų kooperatyvuose, kuriuose moterys turi galimybę atskleisti savo talentus, sugebėjimus. Kartu su kitais project dalyviais mūsų gimnazistai keliauja po Turkijos apylinkes. Šis projekto vizitas yra nepakartojama patirtis suteikianti galimybę pažinti kitą kultūrą, pamatyti moterų gyvenimą kitokiame kontekste.

  During the implementation of the Erasmus+ project "I'm happy with myself" the students of the II and III grades( Jonas Vilimaitis, Ugnė Merkelytė, Meda Adamonytė, Barbora Tamulytė, Adriana Tulauskaitė) and teachers of our gymnasium (A. Rumšas and R. Svidinskaitė) from November 2 until November 9 are staying in Turkey in the city of Adana at Ramazan Atil Anadolu Lyceum.

   

  Students live in Turkish families and participate in the project activities, during which they visit women's cooperatives where women have the opportunity to reveal their talents and abilities. Together with other project members, they travel around Turkey which is a marvelous and unforgettable experience allowing them to get to know another culture and view the life of women from a different angle.

  Moments from the stay.

   Akimirkos iš viešnagės.


KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas